Idea-equity-label
Convertible
Investing via a convertible loan gives you the right to convert the invested amount into share certificates of this company in the future
Billboard_optv-cover-symbid-4-play-2 Play
Medium_thumb_onsplatform2
OnsPlatform team 7
OnsPlatform Eindhoven, NL

OnsPlatform voor Nederland

Investeer en maak OnsPlatform ook uw platform!

Een unieke en innovatieve mogelijkheid om burgers meer met elkaar te verbinden en actief te laten participeren.

$32,766 gefinancierd
35%
$93,153 5
Benodigd Dagen over
7.00% 5 jaar
Rente Looptijd
Het concept

Samenvatting uitgifte

 • Uitgevende partij: OnsPlatform B.V.
 • Soort uitgifte: Achtergestelde converteerbare lening
 • Omvang uitgifte: €80.000
 • Minimale nominale waarde per participatie: €20
 • Doel Uitgifte: Werkkapitaal voor verdere groei en ontwikkeling
 • Risicoprofiel: Zeer hoog (klik hier voor een toelichting over de Symbid risicoprofielen)
 • Rente: 7% (enkelvoudig)
 • Zekerheidstelling: De moedermaatschappij Ons Net Eindhoven Beheer B.V. verbindt zich als hoofdelijk medeschuldenaar
 • Aflossing: Na 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging van telkens 2 jaar
 • Vervroegde aflossing mogelijkheid: Ja
 • Vergoeding bij vervroegde aflossing: 10% vergoeding voor de investeerder over het vervroegd af te lossen bedrag
 • Conversie: onder bepaalde voorwaarden conversie naar aandelen in het kapitaal van OnsPlatform B.V.
 • Symbid kosten uitgevende instelling: 7% success fee
 • Symbid kosten investeerder: 1% administratiekosten

Samenvatting activiteiten uitgevende partij

OnsPlatform biedt een hoogwaardige, veelzijdige oplossing voor duurzame communicatie tussen leden van communities in de vorm van persoonlijke en uitstekend beveiligde community-websites. Het bevat vele praktische applicaties inzetbaar in diverse domeinen als wonen, gezondheid, onderwijs, overheid en het midden -en kleinbedrijf. 

Denk aan camerabewaking in en om wooncomplexen, online huiswerkbegeleiding en het delen van onderwijskrachten via een beeldverbinding, een werkplek om mantelzorg te regelen, een sensor die detecteert of een alleenwonende senior goed is opgestaan, een online wachtkamer voor videobel consult of een intranet met specifieke workflow toepassingen voor bedrijven.


Het is laagdrempelig en eenvoudig in gebruik. Een computer, tablet of mobiele telefoon met internet volstaat om mee te kunnen doen. OnsPlatform neemt de last van onderhoud en beheer weg bij de deelnemers. Dit levert naast gemak ook een besparing in tijd en geld van meer dan 25% ten opzichte van andere oplossingen.

Kortom, Ons Platform biedt unieke mogelijkheden om het contact tussen leden van allerlei vormen van communities te faciliteren en te bevorderen.

Unique Selling Points

 • Een eigen uniek en veelzijdig eco-systeem waarbinnen alle applicaties beschikbaar zijn onder 1 individuele login voor elke gebruiker.
 • Bij ons krijgt iedere community een eigen website met een eigen look and feel gebruik makend van een uniek en hoogwaardig platformontwerp.
 • Alle data wordt opgeslagen in goed beveiligde datacenters in Nederland en niet in het buitenland in de cloud waar het niet meer uw eigendom is.
 • Onze applicaties kunnen ingezet worden in een grote verscheidenheid van sectoren zoals wonen, gezondheid, onderwijs, overheid en zakelijke dienstverlening.
 • Er hoeft niet meer geïnvesteerd te worden in het product. OnsPlatform is eenvoudig schaalbaar zonder aanvullende investeringen.
 • Met eenvoudige maatwerk-aanpassingen is OnsPlatform toe te spitsen naar ieders specifieke wensen.
 • We geven persoonlijke begeleiding en trainen coaches binnen elke community in het optimaal gebruik van het platform.
 • Wij beginnen de eigen inrichting van de community website met meerdere gesprekken met de gebruikers en passen een bottom-up wijze van denken toe.
 • Ons Platform blijft ook na oplevering nauw betrokken als doorlopende sparringpartner en service-provider.

Verdienmodel

Ons Platform kent een flexibel en gelaagd verdienmodel.

Prijs per sector / community:

 • Gemeenten kunnen een collectief abonnement afsluiten voor hun bewoners met een richtprijs tussen €1,00 en €1,50 per inwoner per jaar. Bij het bepalen van de prijs wordt een schaalindeling van het aantal inwoners gehanteerd. Contractduur is minimaal 2 jaar met daarna verlenging van 1 jaar.
 • Woningcorporaties sluiten contracten per wooncomplex waar een community vorm gegeven wordt. Naast eenmalige opstartkosten betalen zij per community een vast bedrag per jaar van €1500. De contracten worden afgesloten voor minimaal 2 jaar met daarna verlenging van 1 jaar.
 • Wijkverenigingen betalen voor een community een bedrag variërend tussen €600 en €1500 per jaar afhankelijk van het aantal gebruikers en applicaties.

Prijs voor specifieke toepassingen:

 • Voor specifieke bedrijfstoepassingen geldt een vast bedrag per jaar vanaf €1500 plus een bedrag per gebruiker van €50 per jaar.
 • Voor maatwerktoepassingen voor zakelijk en particulier gebruik wordt een offerte uitgebracht.

Pricing per maand:

 • Maandelijkse abonnementen voor deelnemers aan Duimpjes (welzijnsmonitor voor alleen wonende senioren) en deelnemers beweeglessen voor senioren.
 • Opbrengsten uit reclame en data-analyse zijn vooralsnog niet verdisconteerd in het verdienmodel en worden derhalve niet meegenomen in de omzetprognoses. Op termijn zijn diverse, aanvullende toepassingen en inkomsten mogelijk.

Tot nu toe bereikt

In de loop van 2012 is begonnen aan het vormgeven van de technische basis van het platform. 

Wij hebben onderzoek gedaan naar de behoeften van bewoners in wijken en buurten met partijen als Technische Universiteit Eindhoven, Brainport en Provincie Noord Brabant. Dit in het kader van programma’s veiligheid, leefbaarheid en zorgzaamheid. 

In 2013 is er een Early Development-versie beschikbaar gesteld aan enkele honderden bewoners van Eindhoven. In 2014 zijn enkele awards gewonnen met Beta-versies van het huidige platform, te weten:

Vanaf het prille begin zijn innovatieve en technisch hoogwaardige partijen betrokken bij de ontwikkeling. Vanaf 2016 is het resultaat een robuust communicatieplatform met een technisch ontwerp dat staat als een huis. 

OnsPlatform wordt meer en meer hét communicatieplatform voor het publieke en private domein. Inmiddels maken ruim 300 communities en meer dan 4500 leden gebruik van de mogelijkheden van OnsPlatform. Deze aantallen nemen maandelijks toe. 

Dat de formule aanslaat werd onlangs nog bevestigd met de onderscheiding voor “beste idee Maatschappelijk Ondernemen 040” tijdens het Maatschappelijk Diner in Eindhoven.

Benodigde investering en gebruik van het geld

Voor de groei en ontwikkeling van OnsPlatform zijn wij op zoek naar een investering van €80.000 waarmee we in 2018:

 • De salesactiviteiten omhoog schroeven door het inzetten van een extra salesmanager en de inzet van community facilitators op freelance basis.
 • Gerichte marketingcampagnes opzetten (per segment, per doelgroep, per regio).
 • De software op enkele onderdelen aanpassen waardoor het gebruiksgemak nog verder zal toenemen.
 • Nieuwe functionaliteiten toevoegen zoals de geluidsactivatie bij de Duimpjes (de welzijnsmonitor). 
 • Onze target voor het jaar 2018 halen door 3 gemeenten , 4 woningcorporaties en 5 schoolgemeenschappen toe te voegen aan onze klantenkring. 
 • Het is onze ambitie om binnen 5 jaar uit te groeien tot het meest vooruitstrevende, het meest gebruikte en het best gewaardeerde participatieplatform van Nederland.

Risicofactoren

Algemene risicofactoren

Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB:

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming

Bedrijfsspecifieke risico’s

 • Nieuwe toetreder met dezelfde werkwijze, technische mogelijkheden en scala van diensten die beschikt over een omvangrijk marketingbudget: Kans hierop is gering vanwege vereiste know-how, hoge aanvangsinvestering in combinatie met lange aanloopperiode c.q. implementatiefase bij (pilot-) klanten.
 • Hofleverancier AME stopt met (technische) ondersteuning van het platform: AME is een zeer gezond bedrijf met een lang en degelijk track-record. Er zijn omvangrijke en sluitende samenwerkingscontracten gesloten. AME is en blijft nog langdurig preferred supplier van OnsPlatform.
 • Op korte termijn wegvallen steunpilaren in organisatie: Voor alle vereiste competenties is intern back-up geregeld of zijn met externe partners SLA's overeengekomen. Primaire processen zijn gedocumenteerd en up-to-date.
 • OnsPlatform wordt ten onrechte gelijk gesteld met andere social media initiatieven: De unieke (technische) mogelijkheden, de gevarieerde productsamenstelling en het schaalbaar ontwerp van OnsPlatform bewijzen zich momenteel concreet in de praktijk. Middels regelmatige gebruikers evaluaties wordt OnsPlatform doorlopend gemonitord en waar nodig geoptimaliseerd.

Productspecifieke risicofactoren

Algemene risico’s investeren in converteerbare leningen:

 • Uitlener stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW.
 • Uitlener verstrekt een achtergestelde converteerbare lening om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf.

Verkrijg op onze algemene risicopagina verdere uitleg bij de hierboven genoemde risico’s en inzicht in de default rapportage van Symbid alvorens te investeren.

Update_thumb_foto-cees
Cees Kox
Directeur

Werkte in diverse functies bij Amro bank, Gemeente Geldrop, Gemeente Eindhoven en woningcorporatie Trudo. Initiatiefnemer van het glasvezelnetwerk Eindhoven. Oprichter in 2005 van de coöperatie Ons Net Eindhoven met als motivaties het realiseren van zowel een ondergronds als bovengronds netwerk. En nu wil hij met OnsPlatform hét communicatienetwerk van Nederland maken.

Update_thumb_img_3483-edit
Nick Betting
Ontwikkeling en Ondersteuning

Al van kinds af aan een passie voor alles wat te maken heeft met computers. Nick kwam in 2013 in dienst bij OnsPlatform. Met een achtergrond in design en programmeerwerk voelde hij zichzelf snel thuis.
Nick ziet toe op de ontwikkeling en het onderhoud van het platform en voert daarnaast allerlei andere werkzaamheden uit zoals als het verzorgen van presentaties, workshops en ondersteuning.

Update_thumb_peterb
Peter Baetsen
Intermediair naar woningcorporaties en gemeenten

Peter denkt mee over de koers van OnsPlatform en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. Peter vervult vanuit Woord & Daed een adviesrol bij de woonlasten- en armoede aanpak in Den Bosch. In dat kader heeft hij de applicaties en tools van OnsPlatform succesvol ingezet in twee (digitale) platforms in Den Bosch: Woonlasten de Baas en de Bossche Bond.

Update_thumb_paul-van-der-aalst
Paul van der Aalst
Ontwikkelaar

Vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en ondersteuning van de software waarop OnsPlatform draait. In de loop van de jaren vele nieuwe functies toegevoegd aan het platform welke tot op de dag van vandaag veelvuldig gebruikt worden door de gebruikers van het platform.

Juridische structuur

Voor de landelijke expansie van OnsPlatform en de facilitering van de investeringscampagne is een separate vennootschap opgericht. 

Hierin worden alle waarde genererende activa alsook de volledige bedrijfsexploitatie van Ons Net Eindhoven Beheer BV ondergebracht.

De aandelen zijn 100% in bezit van Ons Net Eindhoven Beheer BV.

Personele ontwikkeling

Met de huidige bezetting en de beschikbaarheid van flexibele extra capaciteit van huidige partners zijn alle benodigde competenties voor (technische) ontwikkeling en beheer van het platform voorhanden. 


Voor de verdere groei van het aantal klanten zal met name de personele bezetting op marketing en sales alsook de ondersteuning van de helpdesk versterkt gaan worden. Waar mogelijk zullen afspraken gemaakt worden met lokale partijen voor landelijke expansie en regionale facilitering. 


Het product

Algemeen

OnsPlatform faciliteert duurzame communicatie en verbinding tussen leden van diverse communities. Het creëert een veilige en vertrouwde omgeving waar deelnemers elkaar ontmoeten. Dit gebeurt middels een eigen, hoogwaardig beveiligde en toekomstbestendige website op het internet waarop gebruikers onafhankelijk van locatie en tijdstip kunnen inloggen.

De organisaties met hun achterban die gebruik (kunnen) maken van OnsPlatform zijn zeer divers: van onderwijs, gezondheidszorg, organisaties voor mantelzorg, gemeentelijke instellingen en wijkraden tot woningbouwcorporaties, sportverenigingen, belangengroeperingen en ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf.


Voordelen / eigenschappen

Voor de deelnemende organisaties vereist het creëren van deze eigen plek nauwelijks of geen investeringen in hardware of software. Het enige wat zij en haar leden / deelnemers / klanten nodig hebben is een computer, tablet of mobiele telefoon met internet. OnsPlatform zorgt ervoor dat voor de organisaties een eigen community website gecreëerd wordt met een eigen Content Management Systeem (CMS) met een publiekelijk open gedeelte en een afgesloten gedeelte alleen toegankelijk voor leden.

De leden krijgen een eigen profiel, beschikken over een eigen archief en hebben toegang tot de website met een individuele inlogcode. Leden bepalen zelf of profielgegevens openbaar zichtbaar zijn. Binnen de community kunnen aan de leden verschillende autorisaties worden toegekend. Ook indeling in groepen behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld een groep bestuur, een groep voor personeel, groep voor leerlingen, groep buurtbeveiliging, een groep activiteiten. Ieder met zijn eigen, afgeschermde blok binnen de community. 

De community websites bieden een groot aantal voordelen voor zowel de gebruikers, de communities en de maatschappij. Zo wordt de (beveiligde) interactie tussen deelnemers  bevorderd, nemen de zelfredzaamheid en participatiegraad toe, en stijgen de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid. Gebruikers hoeven zich geen zorgen te maken over beheer en onderhoud, dat wordt allemaal voor ze geregeld. Het bespaart veel tijd en de kosten zijn lager dan bij andere oplossingen. 

Communities kunnen kennis en informatie eenvoudig en op een gebruiksvriendelijke wijze delen. De contactmomenten nemen spelenderwijs toe en de samenhang binnen de betreffende groep of community wordt bevorderd.De lijntjes tussen de leden van de groep worden intensiever, korter en overzichtelijker.

De basistoepassing van OnsPlatform bevat talrijke praktische functies als: het plaatsen van nieuwsberichten, het delen van berichten en informatie op social media (o.a. Facebook, Twitter en Linkedin), videobellen en -vergaderen, gemeenschappelijk en individueel agendabeheer, het delen van verslagen, het inrichten van fotoalbums, het doen van spelletjes, rss-feeds en het creëren van (discussie-) forums.

Voorbeelden van specifieke toepassingen:

 • Videobellen op basis van WebRTC met opties voor gesprekken 1 op 1, maar ook groepsgesprekken en functies zoals ruggespraak en wachtstand.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/beeldbellen.html

 • De digitale wachtkamer / spreekkamer voor huisartsen, tolken, etc.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/wachtkamer.html

 • Lesgeven of volgen op afstand; De zieke leerling hoeft geen les meer te missen. Klasgenoten zorgen als een buddy dat de camera van lokaal naar lokaal gaat en de zieke leerling het gevoel krijgt live op school aanwezig te zijn. Een andere toepassing is het delen van 1 leerkracht over meerdere vestigingen of meerdere scholen. Bij een specifiek vak waarvoor op verschillende scholen maar door weinig leerlingen wordt gekozen kan het gelijktijdig delen van een leerkracht de oplossing bieden. Maar ook huiswerkbegeleiding en zelfs huiswerk inleveren kan met OnsPlatform eenvoudig worden ingericht.
  Klik hier om onze website voor onderwijstoepassingen te bekijken: http://edu.onsplatform.tv/

 • Beweegprogramma’s op afstand; Een coach op afstand die instructies geeft aan verschillende groepen. Gelijktijdig in meerdere dorpen, in verschillende complexen. Hij ziet en hoort de deelnemers en staat interactief met ze in contact. Het is gezond maar ook gezellig.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/bewegen-op-afstand.html

 • "Duimpjes": de welzijnsmonitor voor alleen wonende senioren. We plaatsen een camera met sensor en de deelnemer krijgt toegang tot het afgesloten deel van de website. Familie, buren en zorgmedewerkers blijven via een app op een mobiel device steeds op de hoogte en zien of (groot)ouders goed zijn opgestaan. In wooncomplexen van woningcorporaties die ook een vorm van welzijnsronde kennen vervangt deze toepassing de dagelijkse veel tijd vergende ronde van de huismeester  c.q.  beheerder. Vanuit 1 centrale locatie is het mogelijk om meerdere wooncomplexen gelijktijdig te monitoren, ook in het weekend.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/duimpjes.html

 • Enquête tool: het op eenvoudige wijze zelf samen stellen van formulieren en/of enquêtes. De terugontvangen data wordt direct opgeslagen in een database en staan klaar voor verdere bewerking.

 • Camerabewaking, al of niet in combinatie met buurtpreventie. Hierbij zijn functies beschikbaar zoals het videobellen,  een groene knop voor ruggespraak met leden van preventieteam en een rode knop voor direct contact met een beveiligingsbedrijf en/of politie. De buurtpreventiechat bevat extra functies als rooster en rapportage.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/samenveilig.html

 • Livestreaming; kijken naar beelden van de stad maar ook of er een lange rij staat voor de ingang van de milieustraat. De functie wordt ook ingezet tussen individuele personen om een oogje in het zeil te houden. Denk aan een moeder met een zelfstandig uitwonend kind die nog begeleiding nodig heeft.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/live-streaming.html

 • Digisoos; Een openbare activiteitenplanner waarbij overige leden kunnen aansluiten bij een door een deelnemer geplande activiteit. Dit kan zijn om te wandelen, biljarten, fietsen maar ook een uitje naar een pretpark.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/digisoos.html

 • Sociale marktplaats, advertenties voor vraag en aanbod. De categorieën kunnen zelf worden toegekend Voorbeelden hiervan zijn klussen, samen koken, oproep voor vrijwilligerswerk, aanbieden begeleiding huiswerk.  
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/sociale-marktplaats.html

 • "Hulpodex", de mantelzorg-toepassing. Professionals, familieleden, buurtgenoten en deelnemers ontmoeten elkaar en werken samen in een volledig afgesloten, beveiligde omgeving. Hierin worden taken gepland, de voortgang bewaakt, (video)berichten worden uitgewisseld en eventueel de zelfredzaamheidsmatrix bij gehouden.
  Lees meer: http://www.onsplatform.tv/Home/mantelzorg.html

 • Webinars; De beschikbaarheid voor faciliteiten als livestreaming maken het inrichten voor webinars mogelijk. Tijdens de livestreams beschikken de deelnemers over een chatfunctie.

 • Intranet; Bedrijven in het MKB gebruiken het voor (vertrouwelijke) interne communicatie met berichtenuitwisseling, videobellen, ARBO-arts spreekuur en andere HRM toepassingen.


Uniek

OnsPlatform heeft alle toepassingsmogelijkheden onder één paraplu gebracht en is voor elke gebruiker makkelijk toegankelijk via een eigen login en wachtwoord. 

Het is ontwikkeld samen met en door de gebruikers en gaat uit van de gebruikers. Ieder gebruikt het op zijn of haar manier en op tijdstippen dat hij of zij dat wil. Laagdrempelig en makkelijk in gebruik, met een vriendelijke en deskundige helpdesk die de gebruiker met raad en daad terzijde staat. 


De voordelen op een rij:

 • innovatief en hoogwaardig platformontwerp
 • eenvoudig toepasbaar voor elke community
 • makkelijk schaalbaar zonder extra investeringen
 • proven technology met tevreden gebruikers
 • succesvolle start in Brabant, klaar voor expansie binnen Nederland

Verdienmodel

Ons Platform kent een flexibel en gelaagd verdienmodel.

Prijs per sector / community:

 • Gemeenten kunnen een collectief abonnement afsluiten voor hun bewoners met een richtprijs tussen €1,00 en €1,50 per inwoner per jaar. Bij het bepalen van de prijs wordt een schaalindeling van het aantal inwoners gehanteerd. Contractduur is minimaal 2 jaar met daarna verlenging van 1 jaar.
 • Woningcorporaties sluiten contracten per wooncomplex waar een community vorm gegeven wordt. Naast eenmalige opstartkosten betalen zij per community een vast bedrag per jaar van €1500. De contracten worden afgesloten voor minimaal 2 jaar met daarna verlenging van 1 jaar.
 • Wijkverenigingen betalen voor een community een bedrag variërend tussen €600 en €1500 per jaar afhankelijk van het aantal gebruikers en applicaties.

Prijs voor specifieke toepassingen:

 • Voor specifieke bedrijfstoepassingen geldt een vast bedrag per jaar vanaf €1500 plus een bedrag per gebruiker van €50 per jaar.
 • Voor maatwerktoepassingen voor zakelijk en particulier gebruik wordt een offerte uitgebracht.

Pricing per maand:

 • Maandelijkse abonnementen voor deelnemers aan Duimpjes (welzijnsmonitor voor alleen wonende senioren) en deelnemers beweeglessen voor senioren.
 • Opbrengsten uit reclame en data-analyse zijn vooralsnog niet verdisconteerd in het verdienmodel en worden derhalve niet meegenomen in de omzetprognoses. Op termijn zijn diverse, aanvullende toepassingen en inkomsten mogelijk.

Schaalbaarheid

De architectuur van het systeem is zo opgebouwd dat opschaling naar grotere aantallen communities en gelijktijdige gebruikers zonder noemenswaardige uitgaven mogelijk is. Zonder grote additionele investeringen kan het aantal gebruikers met een factor 10 toenemen.

Huidige status

OnsPlatform is een kant en klaar product, gereed voor verdere expansie.

De focus ligt thans volledig op de verkoop van de toepassingen en community-services die het platform mogelijk maakt en faciliteert. 

In dat kader zijn inmiddels met diverse afnemers/communities contracten gesloten. Van een special purpose vehicle met forse ontwikkelingskosten ontwikkelt OnsPlatform zich momenteel tot een winstgevende exploitatiefirma. 

OnsPlatform is klaar voor de volgende stap: uitgroeien tot hét community platform van Nederland.

Partners waarmee al geruime tijd intensief wordt samen gewerkt:

 • AME Eindhoven: Bouwt en onderhoudt onze software
 • TopSupport: Maakt deel uit van de de St. Anna Zorggroep. Zij verzorgen de beweeglessen
 • Van Keulen Techniek: Plaatst en doet het onderhoud van de camera’s bij de Samen Veilig projecten
 • ANY-IT: De  housing en hosting van OnsPlatform in 2 datacentra in Eindhoven en Den Bosch is bij hen in goede handen

Verdere ontwikkelingen

OnsPlatform blijft in ontwikkeling. Een aantal toevoegingen die op het programma staan zijn:

 • Horizontaal doorplaatsen van content van de ene naar een andere community.
 • Selectief verticaal doorplaatsen van content naar hogere community.
 • Koppelen digisooslokaties. Met 1 blik op de website wordt zichtbaar waar  activiteit in de omgeving plaats vindt en aan kan worden deel genomen. 
 • Het op geluid aansturen van camera’s voor de monitoring bij Duimpjes.
 • Toevoegen diensten van andere partijen in de vorm van  API's. 
 • Innovatieve maatwerk oplossingen voor diverse sport- en spelwedstrijden "op afstand". Bijvoorbeeld landelijke schaak-, bridge, of damtoernooien waarbij de deelnemers vanuit hun eigen (club)huis participeren.Doelgroep

Onze markten

De sociale markt

Het dagelijks leven dagelijks leuker, makkelijker en veiliger maken met elkaar en voor elkaar. Dat is de omslag die onder invloed van de andere rol van de gemeente in steeds meer straten, buurten en wijken door bewoners gemaakt wordt.   

OnsPlatform geeft de gemeenten instrumenten om aan de slag te gaan met de toenemende bewonersparticipatie en deze te ondersteunen in de vorm van communities. Daarvoor hebben gemeenten financiële middelen voorhanden en kunnen vooral bewoners worden uitgedaagd om zelf nieuwe diensten te ontwikkelen. Iets dat vanuit OnsPlatform wordt ondersteund met communities, diensten op afstand en coaching. 

Nederland kent anno 2017 nog 388 gemeenten. Van deze gemeenten heeft de Gemeente Geldrop-Mierlo de voortrekkersrol. In het najaar van 2016 is een eerste stap gezet door de bewoners van de wijk Zesgehuchten de regie te geven, kort daarna gevolgd door de wijk Den Akert. Momenteel worden de wijken Braakhuizen, Skandia-Hulst en Centrum in gereedheid gebracht  Voor einde van het jaar zullen ook de 2 resterende wijken, Coevering en Mierlo, zijn aangesloten. 

In Eindhoven heeft de gemeente afspraken gemaakt met de diverse wijken die autonoom zijn in hun beleid. Inmiddels zijn actief Eindhoven de wijken Generalenbuurt, Rapenland, Woenselse Heide, Bennekel, Schuttersbosch, Zand-Bos-Meerrijk en Doornakkers.
De woningmarkt

De tendens tot mee-maken is ook merkbaar in de sociale huursector, de corporatiesector. In de nieuwe woningwet is vastgelegd dat bewoners/huurders meer zeggenschap en zelfwerkzaamheid krijgen over hun woning. En zien wij steeds meer dat  bewoners/huurders zich betrokken voelen bij  thema’s als leefbaarheid en veiligheid. Daarom zijn we in gesprek met enkele sociale verhuurders over het opstarten van communities door huurders zelf.  


De opgedane positieve ervaringen in het Eindhovense zoals in de complexen Genderhof en Hemelryck van woningcorporatie Wooninc. vormen daarvoor een goede opstap. Met een woningbestand van 1,6 miljoen huurwoningen verwachten wij de komende jaren een sterke groei in deze markt.  

De zorgmarkt

De (informele) zorg zelf regelen door dichter bij huis te blijven. Deze ontwikkeling wordt door OnsPlatform ondersteund met een zorgapplicatie, de Hulpodex, waarmee alles omtrent mantelzorg kan worden geregeld. Binnen deze applicatie kunnen taken worden verdeeld, berichten en documenten worden uitgewisseld, doelen worden gesteld en gebruik gemaakt van een zelfredzaamheidsmatrix. Maar ook kan gebruik gemaakt worden van de applicatie videobellen.

Een ander werkterrein voor de communities zijn verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties die online en offline hulpverlening  in de buurt willen combineren. Hierbij komt het initiatief meer bij de klanten te liggen, kunnen de gebruikers ook meer voor elkaar kunnen betekenen en zullen verschillende vormen van mantelzorg gaan ontstaan. Ook hier is er een groeiende vraag naar diensten-op-afstand zoals videobellen en de Hulpodex.  

In de ziekenhuiswereld zien we de tendens om de patiënt zelf actiever te betrekken bij het herstelproces en in het mee-maken van de kwaliteit van de zorg.  De communities worden daarbij als een zeer effectief platform gezien om de patiënt dichter bij de zorg te betrekken. 


Voorbeelden van de toepassingen zijn:

 • Bewegen op Afstand zoals dat wordt gegeven aan patiënten in het St. Anna Ziekenhuis en in zorgcomplexen zoals Berckenheuvel in Geldrop en Land van Horne in Weert. 
 • De digitale wachtkamer / spreekkamer voor Platform Zorg in de Wijk.
 • Videobellen voor monitoring patiënten COPD, bij schakelen tolken, monitoring zelfstandig wonende kinderen die begeleiding behoeven,  etc.
 • Welzijnsmonitor voor senioren.

Onderwijs

Steeds grotere klassen, vollere collegezalen maar ook een tekort aan onderwijskrachten en minder aandacht voor de leerling. Het onderwijs schreeuwt om nieuwe vormen zoals het flexibel en individueel leren, het 24/7 lessen kunnen volgen en meer interactie tussen leerling en leerkracht. OnsPlatform biedt hiertoe een scala aan mogelijkheden:

 • Gelijktijdig delen van een leerkracht over meerdere vestigingen.
 • Zieke leerling lessen laten volgen.
 • Huiswerkbegeleiding.

Met het Dongemond College in Raamsdonkveer wordt al enkele jaren samen gewerkt en zij zetten OnsPlatform in voor het delen van de leerkracht en bij de zieke leerling.


Marktomvang

Overheid: 

Nederland telt ruim 17 miljoen inwoners. De gemeente Geldrop-Mierlo maakt gebruik van de mogelijkheden van OnsPlatform voor een bedrag van gemiddeld € 1,25 per inwoner per jaar. Indien alle gemeenten participeren bedraagt de totale omzetpotentie van de markt  met ons verdienmodel ruim € 21 miljoen per jaar. 


Wonen: 

De huurmarkt heeft 1,6 miljoen woningen. Nemen van de vrije sector woningen alleen de 1,5 miljoen appartementen die geregistreerd staan met appartementsrecht dan maakt dat een totaal van  3 miljoen woningen/appartementen. Nemen we eenheden van 250 voor een complex/buurt, dan krijgen we 12.400 communities. 

Per community  €1500 resulteert in een totale markt van €18,5 miljoen.


Zorg:

Het aantal ziekenhuizen en zorginstellingen beloopt een kleine 3000. Als we per instelling 1 community rekenen komen we op €4,5 miljoen. 

Onderwijs

Het aantal scholen voor basis-, voortgezet- en hoger onderwijs bedraagt 7.500. Uitgaande van 1 community per school geeft €11 miljoen. 

Totale potentiële marktomvang bedraagt ruim €55 miljoen*. Het is onze intentie om binnen 5 jaar een marktaandeel van 10% te behalen. 

* Exclusief het Nederlandse MKB.


Er kan echter geen garantie worden gegeven dat OnsPlatform dit omzetpotentieel zal realiseren in de toekomst. 

Concurrentie

 • NextDoor; een model dat communities maakt op basis van postcodegebied. De binding tussen de deelnemers  is de postcode. De informatie die gedeeld wordt beperkt zich tot een soort van prikbordcommunicatie
 • WeHelpen; sociale marktplaats. Werkt op basis van postcode met de nadruk op zorg.
 • ZorgvoorElkaar; sociale marktplaats met accent op zorg. Werkt lokaal met lokale mensen.
 • Cubigo; digitaal bureaublad met snelkoppelingen naar Skype, Outlook, etc.

Deze concurrenten beperken zich hoofdzakelijk tot de doelgroep senioren en de doelgroep die zorg en/of hulp nodig heeft.

OnsPlatform bedient meerdere doelgroepen en sectoren in de maatschappij en benadrukt dat het naast nuttig en praktisch vooral ook leuk en plezierig moet zijn.


Huidige klanten

Opgebouwde relatiekring:

Overheid:

 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Gemeente Eindhoven
 • Bossche Bond 's-Hertogenosch
 • WMOplatform Someren

Zorg:

 • TopSupport sportmedisch centrum
 • WoonincPlusVitalis
 • St Anna Ziekenhuis Geldrop
 • Ananz Zorggroep Geldrop
 • Land van Horne
 • Platform Zorg in de wijk Geldrop-Mierlo
 • Platform Gehandicapten Valkenswaard

Onderwijs:

 • Heerbeeck College Best
 • Dongemond College Raamsdonkveer

Wonen:

 • Wooninc.
 • Woonbedrijf

MKB:

 • Video Butler Amsterdam
 • Cure Afvalbeheer Eindhoven

Overigen:

 • Thomaskerk Eindhoven
 • AiREAS Eindhoven
 • Wij, Autisten Vrijetijdsgroep Eindhoven, W,AVE
 • Jeugdwerk Ittervoort
 • Duurzaam Meerhoven
 • NAHervaringskracht regio Tilburg

Feedback van klanten

Klanten en gebruikers ervaren de formule van OnsPlatform als laagdrempelig en gebruiksvriendelijk met een scala aan praktische toepassingen: 

 • Wijkvertegenwoordiger Generalenbuurt:
  "Geweldig, leerzaam en interessant project. En wat een resultaat!"
 • Bestuur Plein6G: 
  "Wat een mogelijkheden en wat een gemak. In 2 avonden een complete communitywebsite in de lucht."
 • Voorzitter Podium: 
  "De concurrentie voor OnsPlatform is groot. Ik denk dat OnsPlatform zal overleven omdat het een goed concept is."
 • Deelnemer aan Duimpjes de welzijnsmonitor:
  "Het geeft mij een veilig gevoel dat ook de buren weten dat ik weer present ben voor een nieuwe dag."
 • Deelnemer Bewegen op Afstand:
  "Geweldig. Het geeft dat je makkelijker uit de voeten kunt, iedere week is weer een feestje. Het is ook gezellig, de contacten met de mensen zijn fijn maar ook het gymen op zichzelf."
 • Arts van het  St. Anna Ziekenhuis:
  "Het vroegtijdig activeren en laten deelnemen aan beweegprogramma’s voegt iets toe aan het herstel van onze patiënten. Tegelijkertijd willen we het niet te zwaar maken met allerlei metertjes."
 • Voorzitter Buurtvereniging Kronehoef-Oost:
  "Het beeldbellen met mijn zoon in Amerika gaat perfect. Dus al met al zeker geen klagen!"
 • Deelnemer toepassing live stream: 
  "Wat fijn om op deze manier contact te hebben met mijn zoon, geeft mij eindelijk rust."
 • Dongemond College:
  "Wij kunnen heel snel schakelen als een leerling ziek is. Deze kan dezelfde dag nog meedoen met de les, geen rompslomp."
 • Wijkvertegenwoordiger Zandrijk:  
  "Bij het anders gaan werken van buurtplatforms en wijkorganisaties kunnen de toepassingen van OnsPlatform een geweldige bijdrage leveren."

Nieuwe klanten

In 2018 verwachten we minimaal 3 gemeenten, 4 woningcorporaties en 5 schoolgemeenschappen te kunnen toevoegen aan de klantenkring. Tevens worden doorlopend diverse toepassingsvarianten voor alternatieve doelgroepen geïnventariseerd en getest.  


Met o.a. de volgende prospects / communities zijn we thans in gesprek om toe te treden als gebruikers van OnsPlatform:

Gemeenten: 

- Gemeente Veldhoven, Gemeente Oirschot, Gemeente Reusel-De Mierden

Woningcorporaties:

- Trudo (Eindhoven), Tiwos (Tilburg), Wonen  Limburg (o.a. Weert, Roermond, Venray), Wonen Centraal (Alphen a/d  Rijn)

Zorg en maatschappelijke ondersteuning:

- Ananz Zorggroep (algemeen), WijEindhoven

Onderwijs:

- Brainport scholen
- OMO scholen


Verkoopverhaal

Visie

OnsPlatform voorziet in het dichten van het gat in de communicatie dat is ontstaan door de individualisering en de opkomst van het internet. Zo ontmoeten mensen elkaar minder, zoeken elkaar minder op en vervreemden geleidelijk van elkaar. 

Globalisering is lange tijd het toverwoord geweest. Maar een kentering is gaande. De hang naar dichtbij en lokaal neemt weer toe. We willen weer contact dichtbij, willen weten wat er in de buurt speelt en gezond en veilig wonen in een fijne wijk. Maar dat moet de burger wel zoveel mogelijk zelf regelen. De overheid heeft een andere rol als voorheen en wil de regie zoveel mogelijk bij burgers, wijken en buurten leggen. Dat zien we terug in de Particpatie wet en de WMO regelgeving.


Dit was ons vertrekpunt maar al snel hebben we geconstateerd dat het technisch ontwerp van het platform extreem flexibel uitgevoerd is. Zonder noemenswaardige aanpassingen kan het ingezet worden voor diverse maatwerk applicaties in andere sectoren zoals wonen, onderwijs, gezondheidszorg, sport en het MKB. 


Missie

OnsPlatform verbindt mensen. Het creëert en faciliteert een dynamisch netwerk waar communities van onderop ontstaan en nieuwe verbindingen tot stand komen. Zo kennen we wijken waar verschillende initiatieven eerst langs elkaar af werkten, vaak dezelfde dingen deden en vaak niet succesvol waren. Nu op OnsPlatform weten en zien ze van elkaar wat er speelt en kunnen ze activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dat voorkomt irritatie en bespaart veel tijd en geld.  

En wat te denken van de toepassingen in het onderwijs. Één leraar voor een specifiek vak delen over meerdere locaties. De portfolio van de school blijft intact en de kosten van de leraar kunnen gedeeld worden. Een zieke leerling kan direct meedoen in de les. Geen extra hand-en spandiensten van een leraar of conciërge. Nee, de vriendjes/vriendinnen in de klas regelen dit wel. 

De woningcorporatie die het onderhoud van de gemeenschappelijke tuinen of de trappenhallen in beheer geeft bij de bewonersvereniging. De camerabeveiliging in en om het complex. Op het platform wordt de informatie gedeeld; actueel, betrouwbaar en uit de eerste hand.

Het team van OnsPlatform begeleidt nieuwe communities, geeft training aan de deelnemers en onderhoudt nauwe contacten. Niet alleen in de eerste periode maar net zo lang als de community dat wenst en operationeel is.

Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met lokale partners.

Gedaan tot nu toe

 • Ontwerp en bouw van hoogwaardig, innovatief en schaalbaar communityplatform 
 • Lancering website OnsPlatform.tv
 • Koppelingen naar Facebook, Twitter, Linkedin
 • Apart blog met al het eigen nieuws, landingspages voor social media berichten
 • Promofilm (lange en korte versie)
 • Specifieke website voor onderwijssector
 • Drie camera’s die live beelden uitzenden van de stad. Deze worden onder andere gebruikt door tv zender Studio040 en door buitenlandse reisorganisaties. Ze bevatten reclame banners voor OnsPlatform
 • Algemene informatiebrochure over OnsPlatform (zie bijlagen)
 • Folders van de diensten: Duimpjes, Digisoos en Bewegen op Afstand (zie bijlagen)
 • Presentaties gegeven aan: Eurocommissarissen, Staatssecretaris van Rijn en diverse buitenlandse delegaties afkomstig uit Finland, Zweden, Japan, Engeland en Denemarken

Marketing & sales kanalen

 • Aantrekken marketingman om nieuwe markten / doelgroepen te acquireren
 • Website algemeen en websites marktgroep. Met per sector gerichte presentaties
 • Benaderen en intensiveren van huidige netwerkcontacten 
 • Inzet van Linkedin, Facebook, Twitter
 • Adverteren in bladen
 • Informatiebijeenkomsten in wijken en buurten
 • Presentaties bij gemeenten, bij woningcorporaties en op scholen
 • Benaderen van kleine concurrenten en proberen deze met hun product  te laten aansluiten en samen te werken
 • Samenwerking met (commerciële) partijen die hun diensten op OnsPlatform kunnen laten landen
 • Bezoeken van potentiele klanten
 • Bezoeken van bijeenkomsten en beurzen om ons product te laten zien (bijvoorbeeld het Kennisfestival van Brainport)
 • Benaderen van Studio040 (regionale omroep) en het Eindhovens Dagblad 
 • Lobbyen bij de Provincie Noord-Brabant

Dit alles met als doel om de omzet in 2018 met name ook bij doelgroepen buiten Brabant naar het begrote niveau te brengen.


Marketing doel

Ons doel is helder en ambitieus: 

Uitgroeien tot hét communityplatform van Nederland!

Partnerships

Wij werken intensief samen met:

 • AME
 • Afisca
 • Van Keulen Techniek
 • Van Egdom security
 • DongemondCollege
 • TopSupport
 • Ananzgroep
 • Gemeente Geldrop-Mierlo
 • Provincie Noord-Brabant


Omzet tot nu toe

De omzet t/m juli 2017 bedroeg €90.000 bij een break-even resultaat.

Verwachte omzet

2017:     omzet €194.000 met break-even resultaat

2018:     omzet €331.000 met een positief resultaat van €60.000, voor 50% al toegezegd   

2019:     omzet €600.000 met een positief resultaat van €224.000

Aannames

De aannames voor de verwachte groei is onder andere gebaseerd op:

 • De huidige groei van het aantal communities en deelnemers. De aantallen zijn het afgelopen jaar met ruim 100% gestegen en deze groei loopt door in de prognose.
 • De aanbevelingen van bestaande relaties naar andere partijen. De bestaande klantenkring is enthousiast en zij zijn onze ambassadeurs.
 • Het grote netwerk dat is opgebouwd en intensief benaderd wordt. 

Tot nu toe geinvesteerd

Vanuit de aandeelhouder zijn in een eerder project reeds significante investeringen in de software gedaan welke tegen een waardering van € 50.000 op de balans van OnsPlatform B.V. terecht zijn gekomen. 


De investeringen zijn gedaan uit de opbrengsten van de voorafgaande activiteit, te weten de opbrengsten uit de promotieactiviteiten voor de aanleg van het glasvezelnetwerk in de regio Eindhoven en de opbrengsten uit het providertijdperk van Ons Net Eindhoven.

Investeringsbehoefte

De investeringsbehoefte voor de komende jaren is relatief beperkt. Naast het actief bewerken van de markt is het vooral zaak om de ontwikkelingen te volgen en de applicatie doorlopend te updaten en compatibel te houden met de nieuwste technieken.

De hiervoor benodigde middelen zullen worden opgebracht uit de normale bedrijfsvoering.

Gebruik van de opgehaalde gelden

We gaan de geïnvesteerde gelden in 2018 gebruiken voor:

 • € 40.000 voor het opschroeven van de salesactiviteiten door het inzetten van een extra salesmanager en verkopers / facilitators op freelance basis
 • € 20.000 voor het opzetten van een marketingcampagne 
 • € 10.000 voor het aanpassen op enkele onderdelen van de software  waardoor het gebruiksgemak nog verder gaat toenemen
 • € 10.000 voor het toevoegen van nieuwe functionaliteiten zoals de geluidsactivatie bij de Duimpjes (de welzijnsmonitor) 
 • Het halen van onze target: 3 gemeenten, 4 woningcorporaties en 5 schoolgemeenschappen toevoegen aan de klantenkring in 2018

Rendement

 • Converteerbare lening tegen 7% met looptijd van 5 jaar.
 • Bij conversie naar aandelen wordt een bonus gehanteerd van 10% van de initiële inleg. Wij willen graag dat OnsPlatform ook daadwerkelijk "ons platform" wordt door deelnemers de kans te geven om een aandeel te nemen en zich hierdoor nog meer betrokken te gaan voelen.
 • Bij inschrijving van een bedrag boven € 1.000 kan bij communities tot 500 leden een incentive toegekend worden in de vorm van 2 jaar een gratis eigen website / community op OnsPlatform.

Verklaringen uitgevende instelling

Tendensen

Er zijn geen gegevens over bekende tendensen, onzekerheden, eisen, verplichtingen of gebeurtenissen waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij ten minste in het lopende Boekjaar wezenlijke gevolgen zullen hebben voor de vooruitzichten van de Uitgevende Instelling.


Geen wijziging van betekenis in de financiële- of handelspositie

Sinds de laatst gepubliceerde en gecontroleerde jaarrekening van de Uitgevende Instelling heeft zich geen wijziging van betekenis voorgedaan in de financiële of handelspositie van de Uitgevende Instelling en de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.


Corporate Governance Code

Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past de Uitgevende Instelling (niet beursgenoteerd) deze code niet toe.


Potentiële tegenstrijdige belangen

Er is geen sprake van (potentiële) belangenconflicten tussen de plichten jegens de Uitgevende Instelling van de leden van het Bestuur van de Uitgevende Instelling enerzijds en hun eigen belangen en/of andere verplichtingen anderzijds.


Procedures

Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Uitgevende Instelling hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van de Uitgevende Instelling of de groep waartoe de Uitgevende Instelling behoort.


Cijfers

Alle cijfers in dit Informatiememorandum zijn niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.


Symbid en het platform

Enige achtergrond Symbid

De activiteiten van Symbid bestaan grotendeels uit het aannemen en doorgeven van orders voor retail, vermogende en professionele beleggers. Door middel van haar activiteiten ondersteunt SC de interactie tussen betrokken beleggers en vooruitstrevende startende en groeiende bedrijven in het MKB in Nederland. Het gaat daarbij om de financiering van verschillende soorten projecten die met een betrokken groep investeerders of ambassadeurs positieve impact op de maatschappij realiseren. Symbid verzorgt online een niet gepersonaliseerde aanbeveling bij een breed publiek door organisaties in staat te stellen om haar project op een transparante en financieel gedegen wijze te profileren en de relatie met haar financiers/beleggers professioneel op te bouwen en te onderhouden.


Overige bij de uitgifte betrokken partijen

Bij de uitgifte vervullen de volgende rechtspersonen een belangrijke rol:

 • OnsPlatform B.V. (de Uitgevende Instelling);
 • Ons Net Eindhoven Beheer B.V. (hoofdelijk medeschuldenaar);
 • Symbid Crowdfunding, een handelsnaam van Symbid Coöperatie UA., een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52466825;
 • Stichting Symbid Loan Administration, een stichting, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan Marconistraat 16, Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64667448;

De stichting vervult een rol door het behartigen van de belangen van Uitleners in geval van calamiteiten, zoals indien van toepassing bij betalingsproblemen, het uitwinnen van zekerheden en toezicht houden op de afhandeling van geldstromen tussen Leners en Uitleners.