Idea-equity-label
Equity
This is an equity investment opportunity. Through equity crowdfunding you can invest in a start-up or small business and profit from growth in the value of the business.
Billboard_brighpensioen_voor_symbid Play
Medium_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Bright Pensions N.V. team 7
Bright Pensions N.V. Amsterdam, NL

BrightPensioen

De eerste pensioeninstelling voor iedereen die zelf zijn of haar pensioen moet regelen.

www.brightpensioen.nl

$348,743 gefinancierd
100%
$349,326
Minimum doelbedrag
6%
Aandelen

Begrijp ik het goed?

Small_thumb_linkedin_162381762d
Ico011

Na wat ervaringen ben ik wat sceptisch en omdat ik dit als serieus product beoordeel heb ik er toch wat tijd in gestopt. Ik heb geen gekke dingen kunnen vinden, tenminste als datgene wat ik hieronder terug vertel juist is.

Crowdfunden gaat over met een grote groep iets gezamenlijk realiseren op basis van kleine bedragen. Je bent hier eigenlijk aan het beleggen in een start-up. Ik vind dat er twee verhalen teveel door elkaar lopen in de presentatie van jullie initiatief. 1) Het nu investeren in BrightNL en 2) Het zo meteen...eind 2014...bij succes...onderbrengen van je pensioen bij BrightNL. Lees bijvoorbeeld de bullets in de samenvatting onder bedrijf nu nog eens. Bij bullet vijf zit je in de CF-campagne tijd...de bullets ervoor is duidelijk na de CF campagne als BrightNL succesvol is.

Twee punten na bestudering van de documentatie:

1) Kosten van beleggingen nadat BrightNL voor de kleine zelfstandigen zich heeft gevestigd...zijn:

Per jaar draag je een € 210,= af. t.b.v. beleggen/administratie niet meer en iets minder. Dat lijkt niet veel. Maar als je honderd euro inlegt begrijpt iedereen dat dit niet gaat werken.

Stel dat ik €10.000,= inleg dan heb ik 2,1% aan kosten. Dat is nog redelijk fors. Dus als je meer dan tienduizend hebt ingelegd beginnen de kosten naar een redelijk niveau te gaan!

2) Bezolding / verdienmodel...lees belang...dagelijks bestuur....is dat zuiver en is het persoonlijk belang van de bestuurders gunstig voor de klant?

Het meest waarschijnlijke senario over 5 jaar bekeken is:
a) Loon uit organisatie: Er zijn 20.000 aandeelhouders in Bright a 210,= aan jaarkosten. Dit levert Bright 4.2 miljoen aan jaaromzet bedrijfsvoering op. Dus er is voldoende om het personeel en middelen te financieren na vijf jaar.
b) Geld uit aandelen: De waarde van het aandeel bij start (bij uitgifte) is € 0,01 en zal vermoedelijk na 5 jaar zijn € 0,42 waard zijn. Dan is de waarde dus ver-42-voudigd...voor een ieder die deelneemt in de organisatie BrightNL. Wat levert dit senario het (dagelijks) bestuur op;
- AnneInvest B.V. heeft een aandeel van 42% 11.000.000 * 0,42 = € 4.6 mio over 5 jr...bij verkoop en solvabilitieit BrightNL
- CJP@Work B.V. idem 42% idem...bij verkoop en solvabilitieit BrightNL
- Sjaak Zonneveld2 10 % = € 1 mio...bij verkoop en solvabilitieit BrightNL
- Coop (crowdfunders) 6% = 63 K€...bij verkoop en solvabilitieit BrightNL
(note: Indien de cf-campgane wordt opgehoogd naar 2.5 mio aandelen...kan deze verdeling iets anders worden)
c) Gelden uit opties: Zolang er nog geen marktconform salaris uitbetaald kan worden zijn er opties mogelijk voor dagelijks bestuur. Dit mag maximaal 10% van het geplaatste kapitaal zijn...per jaar tot een max. van 30%! Anders gezegd 6% p/jr.
Het kapitaal is tenminste 610.000,= anders gaat het feest niet door.
Dus 36.600 / 4 is 9.150,= per bestuurder maximaal extra aan te wenden!
Omdat er pas naar vijf jaar opname plaats kan vinden van de aandelen (daarvoor wordt alle winst direct in BrightNL gezet), zal er zeker van deze optie gebruik gemaakt gaan worden.

Dus het salaris is bescheiden te noemen de eerste jaren voor de bestuurders indien ze alleen rond moeten komen van de optie's...maar er wordt ook salaris aan de bestuurder op de loonlijst uitbetaald, namelijk 162 k€ het eerste jaar (dit zijn dan vermoedelijk alleen de oprichters, want BrightNL start nog niet in 2014 met inschrijven van dossiers). Dus 40 k€ per bestuurder. De maximale bezoldiging voor de eerste vier jaar lijkt maximaal 50 K p/jr te zijn.

Als na vijf jaar de droom succesvol is, zijn de bestuurders voorzien van een aardig kapitaal. Daar profiteert ook de coop als vierde bestuurder van!
Het in de greep raken van geld...is altijd een risico. Dat pleit ervoor geen eigen geld in zulke zaken te stoppen. De kans is erg groot dat je eigen belang belangrijker wordt dan wat je klanten willen en deze motivatie moet m.i.z. niet in het systeem zitten!

Verder juich ik dit initiatief toe. Het is veel meer klantgericht en er is echt een behoorlijke stap in transparantie gemaakt!

Harro

 • Harro Zeelenberg
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

Beste Harro,

Dank je wel voor je goede vragen en de tijd die je hebt gestoken in het doornemen van de door ons verstrekte informatie. Omdat wellicht meer mensen vergelijkbare vragen hebben willen we deze zo duidelijk mogelijk beantwoorden. Omdat het op dit platform voor jou en voor anderen leesbaar te houden zullen we dit per vraag apart doen.

Om te beginnen met je vraag over de vergoeding voor onze dienstverlening. BrightNL verdient haar geld uitsluitend aan de vaste vergoeding van € 210,- per jaar die de deelnemers betalen voor het uitvoeren van administratie en het vermogensbeheer. Door dit model kun je niet in zijn algemeenheid stellen of dit goedkoop is of duur: dat hangt namelijk af van hoeveel pensioen iemand wil opbouwen. Hoe meer iemand opbouwt, hoe voordeliger het is. Of een deelnemer nu € 20.000 of € 100.000 inlegt: voor beiden doen we hetzelfde werk. Ook hebben wij hebben evenveel werk aan iemand die begint met pensioen opbouwen als aan iemand die tegen pensioendatum aanzit. Daarom betaalt bij bij BrightNL iedere deelnemer hetzelfde bedrag voor onze dienstverlening. Dat is dus eerlijker en veel duidelijker.

BrightNL is interessant voor mensen die serieus pensioen op willen bouwen. En daarmee bedoelen we over een lange periode jaarlijks een bedrag opzij willen zetten, en niet een paar honderd euro per jaar of af en toe wat als aanvulling op een bestaande pensioenregeling. We leggen dit ook uit op de website (http://www.brightnl.com/#!voor-wie/cpbf) en we geven zelfs aan voor wie we niet interessant zijn.

Over een periode van dertig jaar pensioen opbouwen is een deelnemer met deze kostenstructuur goedkoper uit dan bij onze concurrenten. Dit komt vooral doordat BrightNL tegen kostprijs belegt. Dit zorgt voor een groter kapitaal op de einddatum, ook als je de vaste kosten die je hebt betaald daar tegen af zet. Een voorbeeldberekening is te vinden op onze website, http://www.brightnl.com/#!kosten/c21kd. In ons beleid staat dat we deelnemers actief informeren indien ze té weinig aan hun pensioen doen en daardoor beter af zijn bij een van onze concurrenten Het laatste wat wij willen is dat als deelnemers achteraf spijt krijgen van hun keuze.

Dus voor bovengenoemde doelgroep zijn we goedkoop, maar voor mensen buiten deze doelgroep niet. Nu is onze doelstelling niet om de goedkoopste zijn, maar wel de beste. Overigens hopen we de vaste vergoeding van € 210 verder naar beneden te kunnen brengen. En door ons model, waarbij de deelnemers ook aandeelhouder worden, hebben ze daar zelf ook zeggenschap over. Op een bepaald moment zelfs de meerderheid van de zeggenschap.

Dit weekend zullen we jouw andere vragen ook nog beantwoorden.

Prettig weekend

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

Beste Harro,

Dan je vraag over de bezoldiging en het belang van het bestuur. Omdat we ook hierover volstrekt helder willen zijn, hadden we reeds de opzet voor de managementcontracten opgenomen op de Attachment/Bijlagen pagina.

Vraag 2a) en 2c): Betaling van de bestuurders in salaris / opties

Bij 10.000 deelnemers moet er voldoende ruimte zijn om over te gaan op marktconforme beloningen. Vanaf dat moment zullen de bestuurders ook in loondienst gaan. Tot die tijd betalen we de vergoedingen alleen indien de liquiditeit en solvabiliteit het toelaten. Deze worden aangevuld met opties tot marktconform. Meer uitleg hierover is ook terug te vinden in de vorige Q&A (“Diverse Vragen”). Deze offers zijn nodig om de organisatie door de eerste vijf jaar te loodsen. We moeten immers blijvend voldoen aan de vergunningseisen. Tenzij er natuurlijk iemand bereid is meer dan € 3.000.000 euro in één keer te investeren in de organisatie...

De € 162.000 die zijn opgenomen als personeelskosten voor 2014 worden niet geheel aan de oprichters uitbetaald, zoals je stelt. Ook de salariskosten van onze de eerste medewerkers zijn hierin opgenomen. Een bedrag van € 67.000 is voor de salarissen voor vier medewerkers (1 teamleider, 3 admin & support) die we nog dit jaar aannemen om op te leiden, de systemen te testen vóór de lancering en voor de operatie ná lancering. In het model gaan we ervanuit dat we de laatste 2 maanden van 2014 operationeel zijn. Het restant (€ 95.000) is voor managementvergoedingen en de hierover verschuldigde BTW. Op het moment dat deze van start gaan zijn wij al twee jaar onbezoldigd aan het werk geweest voor BrightNL.

Vraag 2 b) De waarde van de investering van de ondernemers over vijf jaar.
Allereerst een paar kanttekeningen bij je aannames. Na vijf jaar is het belang van de oprichters in het optimistische scenario verwaterd tot ongeveer 45% van de uitstaande aandelen. Het resterende deel van de uitstaande aandelen is in bezit van de Coöp. In de waardering per aandeel is hiermee rekening gehouden.

In december 2019 bedraagt de indicatieve waarde per aandeel in het neutrale scenario ca. € 0,57 per aandeel (op basis van volledige verwatering). Voor crowdfunders betekent dit dat de € 0,20 per aandeel die ze nu betalen mogelijk zal zijn vermeerderd tot € 0,57 per aandeel. Dus een veel groter deel van de ‘upside’ gaat naar de crowdfunders dan het bedrag dat jij noemt. Dit zou betekenen een rendement van meer dan 22% jaar op jaar. Het rendement dat de oprichters maken, ligt ruim 2 keer zo hoog, maar die hebben daarvoor een veel groter risico gelopen.
Als we deze zomer volgens planning starten hebben wij (de oprichters) er al twee jaar aan onbezoldigd werk inzitten. Bovendien hebben we ook al veel langer geïnvesteerd en is er meer geld ingegaan dan alleen de equity investering in de N.V.
Daarbij komt nog dat wij het risico van het niet krijgen van een vergunning VOLLEDIG afdekken voor de crowdfunders. Dit houdt in dat het risico dat de oprichters lopen ruim tweemaal zo hoog is ten opzichte van de crowdfunders die nu investeren.

Het klopt dat wanneer de volledige winst wordt geherinvesteerd in het bedrijf, de waarde per aandeel toeneemt. Dit is naar verwachting in ieder geval de eerste vier tot vijf jaar nodig. Zodra de volledige winst niet meer nodig is voor investeringen en/of het versterken van de buffers, zal er een marktconform dividend ingesteld worden. In de prognose houden we hier echter nog geen rekening mee, omdat het beginnen met uitkeren van dividend van meerdere zaken afhangt. Dividendbetalingen brengen de waarde van de aandelen (en daarmee ook de opties) naar beneden, maar verhogen het rendement van de aandeelhouders.

Als ik het goed begrijp, pleit je ervoor dat startende ondernemers geen eigen geld in hun bedrijf zouden moeten stoppen, om niet in de greep te raken van geld.
Echter, om dit initiatief van de grond te krijgen, is er meer geld nodig dan de € 300.000 die wij via crowdfunding ophalen. En € 300.000 is, als we Symbid en andere crowdfunding platforms moeten geloven, al een ambitieus doel.
Wij investeren zelf ook € 310.000 eigen geld in BrightNL. Voor externe investeerders is het juist positief wanneer als de oprichters zelf ook substantieel mee investeren. Die hebben dan immers veel te verliezen en zullen tot het uiterste gaan hun bedrijf tot een succes te maken. Dit geldt voor ons zeer zeker, mede gezien de jaren werk die wij al onbezoldigd in BrightNL geïnvesteerd hebben.

We zijn het met je eens dat niemand in de greep moet raken van geld. Daarom vinden wij het ook van belang dat de meerderheidsaandeel in BrightNL een bepaald moment overgaat van de initiatiefnemers naar de Coöp. En die kan dan bijvoorbeeld beslissen dat de hoogte van de jaarlijkse bijdrage aangepast moet worden en wat er met eventuele winst gedaan moet worden. Onze droom is de beste pensioeninstelling van Nederland opbouwen. Eén waar deelnemers naar volle tevredenheid pensioen opbouwen en waar diezelfde deelnemers het uiteindelijk voor het zeggen hebben.

Tenslotte ook bedankt voor je feedback m.b.t. de twee verhaallijnen die door de propositie heenlopen.

Het klopt dat er twee “verhalen” (en drie entiteiten) onderscheiden moeten worden:

1. Het bedrijf BrightNL, dat zal optreden als beheerder van het Bright lifecycle fonds. Crowdfunders investeren in BrightNL middels een nieuw op te richten Coöp.

2. Het Bright Life Cycle fonds, waarin de deelnemers straks hun pensioenvermogen zullen opbouwen. Deelnemers aan dit fonds - de klanten van BrightNL - zullen ook gevraagd worden ieder 500 aandelen aan te schaffen in de beheerder via de Coöp.

We begrijpen dat dit verwarring kan opleveren en we zullen dan ook nog eens kritisch naar de teksten kijken deze aanpassen om deze nog duidelijker te scheiden.

Nogmaals bedankt voor je uitstekende vragen en als er nog zaken onduidelijk zijn horen we dit graag.

Karin

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_uliqmhjn-sk
Ico011

Puur gekeken naar de crowdfunders / investeerders kant en is gebaseerd op mijn mening / zienswijze, laat dat duidelijk zijn: De crowdfunders hebben maar 6% van de aandelen en de overige 94% zijn van de bestuurders , hoewel dat minder is natuurlijk doordat het wordt verwaterd. Dit zeg ik om het even te verduidelijken dus in werkelijkheid kan er zeker wat van afwijken. Anders wordt het te ingewikkeld en duurt het wel heel lang om alles te schrijven.

Met een simpele rekensom (210 euro per jaar x aantal ZZP'ers) heeft BrightNL al heel snel een behoorlijke omzet. Bijv. bij 10.000 deelnemers x 210 per jaar heb je een omzet boven de 2 miljoen, en houdt je die 10.000 deelnemers elk jaar, dan behaal je steeds die 2 miljoen omzet. Haal je de kosten eraf dan blijft er elk jaar steeds iets heel moois over, voor de bestuurders dan. Dus de winst en het loon die de bestuurders verdienen. Kort gezegd, jullie worden met gemak miljonair of er moet echt iets fout gaan. Bij een omzet van 2 miljoen, heb je circa een winst van 700.000. Voor de investeerders is dat 42.000 en de oprichters 658.000. Nogmaals, de aandelen verwateren, maar het is om het te verduidelijken.
Wij nemen een in mijn ogen een (heel) groot risico met een in mijn ogen een te laag rendement. De oprichters verdienen er hoe dan ook behoorlijk goed aan, en de investeerders lopen zeker weten het risico dat het weinig tot niks oplevert. En daar ligt m.i. het 'probleem'. Want ik geloof zelf niet in die 20.000 ZZP'ers. Vandaar dat ik die 10.000 heb aangehaald.....
Buiten dat, kunnen de oprichters echt goed verdienen maar zonder de investeerders gaat het feest niet door... als ik het bij het juiste eind hebt. Daarnaast, als ik het goed heb, kunnen de oprichters nog aandelen bijkopen tot 1 miljoen en dan zakt ons rendement helemaal in...
Aangezien ik alle pitches goed volg geloof ik werkelijk niet dat de 300.000 wordt opgehaald, tenzij je er jaren over wilt doen maar dan nog twijfel ik eraan. Er zijn bedrijven die halen 150.000 a 200.000 euro in een paar weken hooguit, maar dat komt doordat ze een goede rendement leveren t.o.v. het risico.

Misschien dat ik jullie ogen wat meer hebt geopend... dat is mijn bedoeling want het is op zich een goed concept alleen het rendement...

 • Alex -
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

Beste Alex,

In een markt van 1,6 miljoen potentiële klanten waaruit we meer dan een half miljoen mensen echt tot onze doelgroep rekenen, is 20.000 deelnemers ons inzien zeker haalbaar.

We vinden het jammer te horen dat jij een indicatief rendement van 6,4% (pessimistisch scenario) tot 36,8% (optimistisch scenario) als té weinig betitelt. In onze opinie is de waardering meer dan fair gezien het hogere risico dat wij lopen en de loonoffers die wij brengen en reeds hebben gebracht.
Bij dit soort investeringen is het altijd een afweging tussen een hogere waardering met lage cash vergoeding voor management of een lagere waardering en hoge cash vergoeding voor management. Wij hebben voor het eerste gekozen omdat wij deze meer in het belang van onze investeerders en toekomstige deelnemers achten. Bovendien compliceert het de vergunningsaanvraag niet extra.

Je berekening klopt ten delen, alleen wat je vergeet, is dat de winst volledig worden geherinvesteerd (versterking van de buffers en het verbeteren van de dienstverlening) en daar profiteren alle aandeelhouders (en deelnemers) juist van mee. Overigens is tegen die tijd het aandeel van de Coöp toegenomen tot 20%.

De oprichters kunnen niet zomaar aandelen bijkopen afgezien van het uitoefenen van de toegekende opties. Deze verwatering zit in de berekeningen van de toekomstige waarde van het aandeel reeds meegenomen.

Mee eens dat € 300.000 een hoog bedrag is. De vergelijking die jij trekt met eerdere campagnes gaat echter niet op. Deze partijen hadden zelf al ruim 70-100% van het doelbedrag vooraf geregeld en hebben het platform slechts voor het structureren van de transactie gebruikt. Hierdoor lijkt ‘t alleen maar alsof het allemaal heel snel gaat. 3 april gaat onze crowdfunding live voor het grote publiek, dus vanaf dan gaat de klok lopen. De komende weken zijn we dan ook druk met media aandacht krijgen voor het initiatief.

Met vriendelijke groet,

Karin

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted over 7 years ago
Small_thumb_linkedin_162381762d
Ico011

@ Karin, bedankt voor je antwoorden. Mij viel op dat de gehele opmaak van mij tekst weg was, maar de vragen zijn goed beantwoord en begrepen. Het mooie van crowdfunding blijkt weer eens...een open dialoog en transparant, gaaf! Ik had nog meer moeten lezen kennelijk, maar zo’n onderwerp doorgronden lukt me niet altijd in een keer en vandaar “Als ik het goed begrijp”! Verdere een korte reactie: Als vervolg op vraag 1) De € 210,= vind ik helder en duidelijk. Het is voor de klant heel duidelijk waar hij aan toe is. Het maakt ook een gevoel los van “fair deal”. Maar of dat veel geld is kan ik niet inschatten. Ik weet niet wat er komt kijken bij het beheer van 20.000 beleggingen. Maar als je 100 FTE voor nodig heb voor het beheer ervan is bedrag zeer gering, naast de alle andere middelen die nodig zijn! Vanuit de klant gezien denk ik dat het goed is om de kanttekening te maken dat het bij geringe bedragen, niet zomaar rendement gemaakt wordt! Het is dan wellicht raadzaam om voorbeeld senarios te laten zien….maar ik begrijp uit je reactie dat die er ook zijn…inderdaad heb het gezien op http://www.brightnl.com/#!voor-wie/cpbf. Ik zou dit actiever melden…het is mij niet opgevallen…klanten willen m.i.z. altijd zo snel mogelijk weten of het op hun van toepassing is…dat moet niet een zoektocht zijn…suggestie: Het product BrightNL wordt interessant vanaf… dan twee drie voorbeelden met looptijd…je werft dan de juiste klanten en investeerders! Maar dit zegende begrijp ik dat dit punt meer actueel is bij lancering eind dit jaar! Over bezoldiging en het belang van het bestuur doe ik een aparte reactie voor het overzicht!

 • Harro Zeelenberg
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_linkedin_162381762d
Ico011

@ Karin. Ik probeer ook kort te reageren op de bezoldiging. Om het overzicht te behouden. Kies ik ervoor om in delen te reageren zo kunnen we bepaalde issues snel afsluiten die voldoende helder zijn geworden! Ik merk dat jullie met meerdere senarios rekening “moeten” houden ook door vergunningen e.d. Twee uitspraken die je doet zijn bewonderingswaardig. 1) “…Vanaf dat moment zullen de bestuurders ook in loondienst gaan…” 2) “Daarom vinden wij het ook van belang dat de meerderheidsaandeel in BrightNL een bepaald moment overgaat van de initiatiefnemers naar de Coöp.” Beide opmerkingen zeggen veel over jullie, top! Maar hoe borg je de tweede genoemde opmerking? Als ik het goed begrijp zeg je daarmee eigenlijk dat jullie geen aandelen meer kopen na oprichting, toch? Sterker nog…de visie-doelstelling is een meerderheidsbelang! Klopt deze redenering?

 • Harro Zeelenberg
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_linkedin_162381762d
Ico011

@Karin. Beste Karin, de laatste reactie! Deel twee op de bezoldiging van bestuur en het zuiver handelen. Dit is meer inhoudelijk en op jullie gericht. Top overigens dat jullie hier zo transparant over zijn…dat toont maar aan dat jullie de dialoog op te zoeken. Het is m.i. “het vertrouwenspunt” om ervoor te gaan of niet….als klant dan! Dus hoe duidelijker hoe beter! Allereerst wil ik opmerken dat crowdfunding alleen slaagt als je intimi om je heen geloven in je zaak! Het moet dus wel heel raar zijn als je de boel aan het flessen bent…want iedereen om je heen zal op termijn heel anders tegen je aan gaan kijken! Dit kan ik...denk ik...beter zeggen dan jullie en maakt voor mij jullie intentie serieus! Het tweede punt is jullie salaris en in de greep van geld…meer toekomst gericht…dat is een veel ingewikkelder punt…maar daar draait alles om…we proberen namelijke allemaal een bepaalde zekerheid in de toekomst te verkrijgen...die een aanzienlijk deel van ons leven gaat beïnvloeden! Als ik je antwoord goed begrijp bepaald "de zeggenschap" op dat moment hoe er om gegaan wordt...indien er erg goed gepresteerd wordt! Maar als het op stemmen aankomt, hoe is dan de zeggenschap verdeeld? Als ik kijken naar de verdeling van de aandelen na vijf jaar bij 20.000 klanten is die nihil voor de crowdfunders (max. 2.5 mio) Als je kijkt naar de BV's is dat ook 1/4 stem, dus ook niet doorslaggevend! Waarschijnlijk heb ik iets niet gelezen of niet goed begrepen...

Verder geloof ik dat iedereen die hard werkt met zijn talenten een eerlijke boterham mag verdienen. Dat zie ik na jullie antwoorden redelijk toetsbaar terug. Verder tracht ik al jaren te zoeken naar een niet manipuleerbaar systeem voor organisaties. Op het moment dat je het gevonden heb blijkt er toch altijd weer één creatieveling te zijn die zich eraan absorbitant aan kon verrijken.

Twee peilers waar ik wat mee heb zijn: De gedragscode van Philip Morris International ( heeeeel kort gezegd op dit punt…de bandbreedte tussen de laagste en de hoogste qua marktsalaris is nooit meer dan 11x...dacht ik!) en de gedragscode van Semco…van Ricardo Semler (ook heeeeel kort gezegd….je laat andere je salaris bepalen…waarbij verdieping en scholing verplicht is voor degene die die beoordeling doen...daarbij blijkt vaak dat mensen die goed werk doen meer verdienen dan ze zichzelf toedichten...ok als de prestaties minder zijn!!!)! Maar het gaat te ver om hier de discussie over op te zoeken. M.i. hebben jullie getracht hier een goed systeem voor te bedenken, alles valt of staat bij de uitvoering en dat is vertrouwen. Dus de centrale vraag blijft hoe "borg" je nu het niet in de greep “kan” raken? Nogmaals nu doen jullie dat echt heel goed!
Succes met jullie bijzondere initiatief!

 • Harro Zeelenberg
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

Hi Harro.

Het is inderdaad jammer dat de opmaak van de tekst steeds wegvalt. We hebben dit reeds bij Symbid gemeld, dus hopelijk wordt dit binnenkort hersteld.

We hebben gelukkig geen 100 FTE's nodig om voor 20.000 deelnemers pensioen te beheren (we houden rekening met 14 FTE’s plus 3 niet-uitvoerend bestuurders). Er komen naast personeelskosten een hoop andere kosten kijken bij het in stand houden van de dienstverlening en de vergunning. Zo worden er verschillende toezichtlagen aangebracht (compliance officer, niet-uitvoerend bestuurders, aparte bewaarder met ook weer zijn eigen jaarverslag en nodige rapportages, jaarlijkse accountantscontroles van alle entiteiten, uitgebreide audits om de paar jaar, rapportages naar en kosten van het toezicht door de toezichthouders AFM en DNB, fondsrapportages en de jaarlijkse deelnemersvergadering). Andere grote kostenposten zijn het pensioenadministratiesysteem dat we inkopen en het uitbesteden van het vermogensbeheer. Dat zijn allemaal kosten die we uit de € 210 per deelnemer per jaar betalen.
Ter illustratie: met 1 deelnemer bedragen de kosten direct al rond de € 130.000 per jaar (dit is excl. enige management vergoedingen en met 0 FTE’s in dienst) om het geheel in stand te houden en van daaruit loopt het op (gezien meer deelnemers ook meer werk betekent). Om onze dienstverlening straks kostendekkend te kunnen aanbieden, hebben we ca. 3.500 deelnemers nodig. Hoe meer deelnemers hoe lager de kosten per deelnemer… voor deelnemers vertaalt zich dat direct door in lagere variabele kosten (omdat alles tegen kostprijs gaat) en op termijn hopen we ook de € 210 verder naar beneden te kunnen brengen om zo ook aantrekkelijker te worden voor een nog grotere doelgroep.

Dank je wel voor je verdere suggesties. We gaan ernaar kijken hoe we dit verder kunnen verduidelijken.

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

M.b.t. vraag over borging dat op termijn de Coöp inderdaad een meerderheidsbelang bereikt
Wat betreft de opties:
1) Het aantal uit te geven opties is gemaximeerd op 10% per jaar met een totaal maximum van 30% van het uitstaande aandelenkapitaal. Ook is de periode waarin opties uitgegeven kunnen worden beperkt tot 5 jaar. Na 5 jaar vervalt de mogelijkheid tot het verder uitgeven van opties (dus ook als het 30% maximum niet is bereikt) tenzij de AVA hier weer opnieuw goedkeuring voor verleent.
2) In de management contracten is de periode dat er aangevuld wordt ook automatisch beperkt tot het moment dat een deelnemersaantal van 10.000 wordt bereikt.

M.b.t de zeggenschap van de Coöp
Iedere nieuwe deelnemer koopt 500 aandelen bij het afsluiten van een online pensioenrekening. Deze aandelen zullen (net als bij de crowdfunders) gehouden worden via de Coöp waardoor het aandeel van de Coöp toeneemt naarmate BrightNL meer deelnemers krijgt. Zodra de Coöp een aandeel van 50% + 1 aandeel bereikt, ligt de volledige zeggenschap bij de Coöp gezien (zoals in de statuten is terug te vinden) voor alle beslissingen een meerderheid van 50% + 1 stem nodig is. De Coöp kan direct al punten agenderen op de AVA, maar vanaf 50%+1 zal er voor alle beslissingen die binnen de Coöp worden genomen, automatisch met een meerderheid van stemmen door de BrightNL aandeelhoudersvergadering heen komen waarna het bestuur hier weer gevolg aan dient te geven. De oprichters hebben nog wel de mogelijkheid punten te agenderen voor de AVA echter is de beslissing die de Coöp neemt op deze punten doorslaggevend.

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted about 7 years ago
Small_thumb_brightnl_logo_profiel_smiley
Ico011

Wij geloven in te laten zien waar je voor staat door het te doen en niet door het heel hard over jezelf te gaan roepen… dat laten we liever aan anderen over;)

M.b.t. je vraag over de stemverdeling bij 20.000 deelnemers.
500 (aandelen per nieuwe deelnemer) x 20.000 (deelnemers) = 10.000.000 + 1.500.000 (crowdfunding) = 11.5 miljoen aandelen in bezit van de Coöp. Op dat moment staan er 26 + 10 = 36 miljoen aandelen uit. De zeggenschap van de Coöp in BrightNL is dan net iets onder de 32%. Dit is dus geen meerderheidsaandeel maar dit is wel een grotere stake dan enig van de oprichters individueel bezitten. In de aandeelhouders-overeenkomst staat opgenomen dat we streven naar unanimiteit bij het nemen van beslissingen. Nu is er natuurlijk geen enkele garantie dat dit in alle gevallen lukt. Nu kan het zijn dat de Coöp een andere menig is toegedaan, maar het kan ook zo zijn dat juist de oprichters onderling van mening verschillen. De Coöp kan dus besluiten doordrukken zodra zij een of twee van de oprichters overtuigt van het door haar gewenste besluit.

Nu loopt er een wederzijdse afhankelijkheid tussen BrightNL en de Coöp (zelfs zonder een meerderheidsaandeel voor de Coöp). Onze crowdfunders en (toekomstige) deelnemers zijn straks ons belangrijkste distributiekanaal; goede mond-op-mond reclame van tevreden deelnemer(s) is in onze optiek veel waardevoller dan dure reclame campagnes. Om dat te bereiken zullen wij altijd de dialoog met onze (toekomstige) deelnemers aangaan.

M.b.t. beloning

De maximum vaste beloning hebben we geprikt op de Balkenende-norm. We zijn dan wel geen (semi)-publieke instelling, maar een goed pensioen is van groot maatschappelijk belang en er hangt een flinke zorgplicht aan in onze ogen.
De Balkenende norm maximeert het verschil tussen de hoogst- en laagstbetaalde werknemer overigens onder de 11x minimumloon. Zover we momenteel salarissen in het budget hebben opgenomen zou dit verschil bij BrightNL rond de 5,3x bedragen tussen de hoogst- en laagstbetaalde medewerker (incl. bestuur zodra marktconform is bereikt).

We vinden het Semco systeem ook erg mooi. Wij streven naar een zo plat mogelijke organisatie die zelf-organiserend, -regulerend, en proactief werkt. We willen volledige transparantie over alle beloningen. Medezeggenschap over de hoogte van de beloningen van alle andere medewerkers is nog niet in het beloningsbeleid opgenomen. Nu moet het beloningsbeleid en eventuele toekomstige wijzigingen hierop worden goedgekeurd door de AVA.
Zodra de 10.000 deelnemers bereikt zijn, is er overigens geen sprake meer van een variabel beloningsdeel omdat vanaf dan marktconforme salarissen betaald worden.

Wellicht ten overvloede: we kiezen voor een marktconforme beloning om continuïteit te kunnen garanderen. Mocht één of meerdere oprichter(s) in de aanloopfase onverhoopt voor langere tijd wegvallen, dan moet er vervanging gevonden worden. Nu vrees ik dat je voor € 33.000 per jaar geen enkel geschikte bestuurslid zult vinden. Voor € 33.000 plus een optiepakket wellicht wel, mede omdat hij of zij de ideologie van BrightNL ondersteunt. Continuïteit is ook weer een punt wat van belang is voor de vergunningsaanvraag.

 • Bright Pensions N.V.
 • Posted about 7 years ago